FINANCIRANJE

Terjatve lahko izterjamo tudi z verižnimi kompenzacijami , kar za upnika pomeni poplačilo terjatve. Ugodno rešitev poplačila terjatev uredimo tudi z e-kompenzacijami oz. e-pobotom ali pa obveznim pobotom, ki ponuja prednosti številnim podjetjem. Učinkovit način izterjave predstavlja tudi e-izvršba, ko so načeloma izčrpana že vsa sredstva v sklopu izvensodne izterjave. Skrbimo tudi za financiranje poslovanja, upravljanje terjatev in zaščito pred riziki (faktoring).

 

Verižna kompenzacija

V podjetju Rubicum inženiring d.o.o vam lahko zagotovimo celotno izvedbo postopka kompenzacije in vas popolnoma razbremenimo, saj nam morate posredovati le podatke o vašem podjetju in o terjatvah, s katerimi razpolagate, oziroma o obveznostih, ki bi jih želeli poravnati s pomočjo kompenzacije. Za vse ostalo bomo poskrbeli mi, saj bomo vzpostavili komunikacijo z vašimi dolžniki ali upniki ter se dogovorili za optimalno izvedbo celotnega postopka.

Cena: odvisna od iztrljivosti terjatve ter višine zneska. (ponavadi od 2,5-3%)

Za uspešno verižno kompenzacijo so nujni izpolnjeni sledeči pogoji:

 • Terjatev mora biti zapadla
 • Terjatev mora biti vsaj vzajemna
 • Terjatvi morata biti istovrstni
 • Terjatev mora biti iztožljiva
 • Terjatev mora biti likvidna in resnična

Rezultat kompenzacije je vzajemno zadovoljstvo obeh strank, hkrati pa so v trenutku razrešena tudi vsa finančna bremena.

E-kompenzacija oz. e-pobot

E-pobot je ugodna rešitev in omogoča postopek konvertiranja terjatev, ki se izvaja v naprednem sistemu e-kompenzacije. Konvertiranje terjatev omogoča zapiranje odprtih terjatev preko večstranskih pobotov. V primeru, da imate odprte terjatve do kupcev v Sloveniji, nimate pa urejenih obveznosti, ki bi se lahko zapirale v večstranskem pobotu, lahko v tej verigi nastopi naše podjetje kot nadomestni upnik.

Sistem e-kompenzacije deluje tako, da vanj prijavite želeni znesek svojih potencialnih obveznosti do našega podjetja v višini, kot jo bodo prijavljali vaši kupci. Dolžnike nato pozovete, naj tudi oni prijavijo svoje obveznosti do vas.

Ob uspešno iizkazanem pokritja vam v dogovorjenem roku vaše dobroimetje vrnemo v obliki nakazila denarnih sredstev na vaš transakcijski račun ali pa pripravimo verižne kompenzacije, ki uspešno zapirajo odprte terjatve.

Obvezni pobot

Obvezni pobot se izvaja z naprednim programskim sistemom Ajpes, ki na podlagi vnešenih podatkov ugotavlja verige medsebojnih obveznosti. Varovanje osebnih podatkov in transparentnost celotnega postopka sta zagotovljena.

Namesto vas bomo poskrbeli za ustrezen vnos podatkov in uspešno izvedbo storitve, da boste pravočasno ujeli roke za oddajo prijave ter za podpis in pošiljanje ustrezne pogodbe, ki je pogoj za izvedbo postopka. Po potrebi vam tudi svetujemo in predlagamo dodatne ukrepe za hitro izterjavo odprtih terjatev.

Obvezni pobot se znotraj Ajpesa izvaja enkrat mesečno po urniku, s katerim vas sproti seznanjamo, po zaključenem postopku pa vas obvestimo o izidu pobota, posredujemo poročilo o rezultatih pobota in seznanimo s stanjem vaših terjatev.

E-izvršba

Elektronska izvršba predstavlja učinkovit način izterjave vaših dolgov. Je učinkovita alternativa v primerih, ko so načeloma izčrpana že vsa sredstva v sklopu izvensodne izterjave.

Za e-izvršbo zadošča le ena verodostojna listina, za vas pa bomo poskrbeli, da bo celoten postopek rešen hitro in učinkovito. Poskrbeli bomo za popolno vloženo vlogo, rešitev pa bo zagotovljena že v nekaj dneh.

Elektronska izvršba vam bo omogočila hitro in enostavno rešitev finančnih bremen zaradi neplačanih terjatev. Če imate odprtih dolgov več, lahko zanje poskrbimo naenkrat.
V primeru, da se dolžnik izogiba plačilu oziroma dogovoru o poplačilu dolga pa ima upnik kot zadnje izhodišče na voljo sodni inštrument – izvršbo. Izvršbo lahko vložite na podlagi verodostojne listine ali izvršilnega naslova.

Za izvršbo na podlagi verodostojne listine potrebujete verodostojno listino, med katero spada tudi izdan račun, ki dokazuje vašo terjatev.

Pred samo vložitvijo je potrebno preveriti finančne kazalce dolžnika. Upniki lahko sami preverijo ali imajo dolžniki odprt ali blokiran račun (bizi.si), kakor tudi druge finančne kazalce. Koristijio tudi neformalne informacije pridobljene preko spleta ali partnerjev podjetja.

Med verodostojne listine sodijo:

 • Faktura – račun, obračun obresti
 • menica in ček s protestom in povratnim računom
 • javna listina – notarski zapis, če v njem ni določena neposredna izvršljivost
 • izpisek iz poslovnih knjig, overjen s strani odgovorne osebe – konto kartica, knjigovodska kartica, izpisek odprtih postavk
 • po zakonu overjena zasebna listina – npr. cesijska pogodba
 • listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine

Med izvršilne naslove spadajo:

 • izvršljiva sodna odločba (sodba ali sklep s klavzulo pravnomočnosti in izvršljivosti, arbitražna odločba) in sodna poravnava;
 • izvršljiv notarski zapis;
 • druga izvršljiva odločba ali listina, za katero zakon, ratificirana in objavljena mednarodna pogodba ali pravni akt Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporablja neposredno, določa, da je izvršilni naslov.

Faktoring

Faktoring (odkup terjatev) je finančna storitev, ki pri prodaji z odloženim rokom plačila omogoča financiranje poslovanja, upravljanja terjatev in zaščito pred riziki.

Posebej primeren je za majhna, srednje velika in hitro rastoča podjetja (t.i. gazele), ki s pomočjo faktoringa financirajo rast obsega poslovanja ter odpravljajo tveganje neplačil s strani kupcev. Primeren je tudi za velika podjetja z dobro kreditno sposobnostjo (uvozni faktoring), prav tako pa je nepogrešljiv za podjetja, ne glede na velikost, ki imajo občasne likvidnostne težave zaradi odobravanja dobaviteljskih posojil.

Prednosti faktoringa:

 • Boljša likvidnost – predvidljiv denarni tok – ob odstoou terjatev lahko takoj pridobite finančna sredstva na račun
 • Prihranek časa in denarja – spremljanje terjatev prevzame prevzemnik terjatve
 • Manj administrativnih stropkov
 • Kreditna sposobnost pri bankah ostaja nespremenjena
 • Odpadejo stroški akreditivov in bančnih garancij
 • Neomejena rast poslovanja
 • Konkurenčnost
 • 100-odstotna varnost poslovanja

Vse naštete prednosti prispevajo k večjemu dobičku in rasti podjetja.